Fuglereden

Lidt om Fuglereden

 • Lidt om Fuglereden
 • Personale
 • Bestyrelse
 • Økonomi
 • Læreplan og øvrig
  dokumentation
 • Ledige stillinger

Fuglereden er et børnehus, som ligger tæt på Ledreborgs skove og har et dejligt stort udeareal stillet til rådighed af Lejre Kommune. Vi har plads til 12 børn i minigruppen fra 1-3 år og 20 børn i børnehaven fra 3-6 år. 

Alle forældre er en meget stor del af livet og hverdagen i Fuglereden. Uden jer fandtes Fuglereden slet ikke, og vi kan kun være gode pædagoger for jeres børn, hvis vi har god kontakt og kommunikation til jer. Fællesskabet er skabt ud fra børnenes behov, og derfor er der mange regler og samværskulturer i Fuglereden, der for os voksne virker lidt unaturlige. Her må vi alle handle til børnenes bedste og give dem den bedste gave af alle – følelsen af at tilhøre og være værdifuld i et fællesskab.

Fuglereden er afhængig af, at I som forældre er aktive og hjælper med vedligeholdelse og andre opgaver. Vi ved godt at alle har travlt, men det har stor betydning både for børnene og institutionen at I deltager. I forhold til Jeres børn, vil de passe bedre på tingene og stedet, når de oplever I er med til at sætte Jeres præg på stedet. De vil mærke, at I er en aktiv del af deres hverdag og det giver tryghed. De kan stolte fortælle at dette har min far eller mor lavet/vedligehold. Vi forventer, at I prioriterer det årlige forældremøde, generalforsamlingen, arbejdsdage og de fester, der holdes med forældre.
Derudover er der brug for hjælp til at holde vores dejlige have ved fx. at slå græs og vedligeholde bygningerne med maling m.m. Det foregår altid med godt humør og stor taknemlighed for Jeres deltage.

Sussie May Duvill
 • Leder i Fuglereden
Ele Junker
 • Rudolf Steiner pædagog i børnehaven
Lotte Enggaard Wulsten
 • Rudolf Steiner pædagog i minigruppen
Louise Vissing Østergaard
 • Rudolf Steiner pædagog i børnehaven
Christine Louise Torpfeldt (barsel)
 • Rudolf Steiner pædagog i børnehaven
Hanne Reindahl
 • Pædagogmedhjælper i minigruppen
Laura Wulsten
 • Pædagogmedhjælper i børnehaven
Marie Stærmose Lissner
 • Madmor og blæksprutte i Fuglereden

Fugleredens bestyrelse 2021/2022:

 • Maria Rugbjerg Hoppe, formand, 30 56 36 76
 • Rikke Wittrock Lind, sekretær, 26 80 42 43
 • Christian Comlossy, medlem, 40 16 08 55
 • Thomas Rosendal Jørgensen, medlem, 53 52 03 30
 • Maj Baltzarsen, medlem, 50 55 26 68
 • Mads Avlund, medlem, 20 73 36 91
 • Sussie Duvill, leder i Fuglereden

 

Vedtægter for Institutionen Fuglereden

 

§1
Institutionens navn er Børnehuset Fuglereden, dens hjemsted er i Lejre Kommune. Fuglereden er en Rudolf Steinerinstitution.

§2
Fuglereden drives som puljeordning i henhold til aftale indgået med Lejre Kommune i medfør af bistandslovens § 70.

§3
Fuglereden følger Lejres kommunale børneinstitutioners regler om lukning i forbindelse med jul, nytår, Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag og andre hellig- og fridage.
Fugleredens hverdag tilrettelægges sådan, at børnene året rundt opholder sig mest muligt udendørs i Lejres grønne områder. Børnene tænkes herved sikret en tæt kontakt med naturen og herigennem en god oplevelse af årstiderne og deres særpræg.

§4
Maden i Fuglereden er vegetarisk og primært økologisk/biodynamisk.

§5
Fugleredens øverste myndighed er generalforsamlingen. Forældrenes ret til at træffe beslutninger i institutionen udøves på generalforsamlingen, hvor alle forældre og det pædagogiske personale har ret til at møde og tage ordet.
Kun forældrene har stemmeret på generalforsamlingen. Der kan afgives en stemme pr. barn.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Ethvert medlem af forældregruppen har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlinger, såfremt denne skriftligt fremsætter krav herom overfor bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen. Senest 1 uge før generalforsamlingen bekendtgøres dagsorden ved opslag i Fuglereden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt.
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling inden 2 uger, når det til behandling af et bestemt emne skriftligt forlanges af forældre til mindst 5 børn i Fuglereden.

§6
Fuglereden ledes af en bestyrelse sammensat som følger:

- Minimum 3 og op til 5 forældrerepræsentanter samt 1 suppleant - desuden kan 1-2 personer fortrinsvis med antroposofisk baggrund og uden anden tilknytning til Fuglereden, deltage i bestyrelsen uden stemmeret. Ud over de ovenstående forventes lederen altid at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
Forældrerepræsentanterne vælges af og blandt forældregruppens medlemmer for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Medarbejderne i Fuglereden kan deltage på bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen vælger selv sin formand blandt forældrerepræsentanterne og er beslutningsdygtig, når mindst et simpelt flertal af medlemmer er tilstede. Bestyrelsen kan i øvrigt selv fastsætte sin forretningsorden.
Referatet fra generalforsamlingen udsendes til alle forældre. Forældrene har fra udsendelsesdato af referatet 14 dages indsigelsesret.
Bestyrelsen godkender referatet umiddelbart herefter.
Bestyrelsen ansætter og afskediger ledelsen (leder og souschef).
Lederen ansætter og afskediger Fugleredens øvrige pædagogiske personale.
Det tilstræbes at såvel leder som pædagogisk personale er uddannet efter Rudolf Steiners pædagogiske principper.
Institutionens daglige ledelse varetages af den ansatte leder.
Institutionen tegnes af og forpligtes ved underskrift af minimum 2 medlemmer af bestyrelsen.

§7
Udmeldelse skal ske med mindst én måneds varsel til den sidste i en måned. Udmeldelsesskema fås i institutionen.

§8
For Fugleredens forpligtigelser hæfter alene institutionens driftsmidler/formue.
Kan institutionen ikke tilvejebringe de nødvendige midler til driften, afvikles institutionen, og eventuelt overskud skal overgives til institutioner eller organisationer med tilsvarende formål som Fugleredens.

§9
Regnskabsåret følger kalenderåret. Fugleredens regnskab samt budgettet fremlægges på den ordinære generalforsamling.

§10
Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling når mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.
Forslag til vedtægtsændringer, der på en generalforsamling ikke har kunnet opnå det fornødne antal stemmer, men dog ikke har haft flertal imod sig, kan vedtages på en ekstraordinær generalforsamling når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer derfor.
Forslag til vedtægtsændringer skal være vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen.

SÅLEDES VEDTAGET PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLINGEN 18. JUNI 2020

Fugleredens økonomi er baseret på forældreindbetalinger samt driftstilskud fra kommunen. Forældrebetaling er det samme, som i de kommunale institutioner i Lejre kommune.

Der betales for 11 måneder pr. år, idet juli måned er betalingsfri. Der ydes søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud. Der betales fuld pris for den dyreste plads og søskendetilskuddet udgør 50% for de øvrige pladser.

Takster i Fuglereden 2021:
Vuggestue: 3657 kr.
Børnehave: 2599 kr.

Vi søger tilkalder vikar. Tilkalder vikar

Luk menu