Vedtægter for Institutionen Fuglereden

§1

Institutionens navn er Børnehuset Fuglereden, dens hjemsted er i Lejre Kommune. Fuglereden er en Rudolf Steinerinstitution.

§2

Fuglereden drives som puljeordning i henhold til aftale indgået med Lejre Kommune i medfør af bistandslovens § 70.

§3

Fugleredens åbningstid er kl. 7:30 til kl. 16:30.

Fuglereden følger Lejres kommunale børneinstitutioners regler om lukning i forbindelse med jul, nytår, Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag og andre hellig- og fridage.

Fugleredens hverdag tilrettelægges sådan, at børnene året rundt opholder sig mest muligt udendørs i Lejres grønne områder. Børnene tænkes herved sikret en tæt kontakt med naturen og herigennem en god oplevelse af årstiderne og deres særpræg.

§4

Maden i Fuglereden er vegetarisk og primært økologisk/biodynamisk.

§5

Fugleredens øverste myndighed er generalforsamlingen. Forældrenes ret til at træffe beslutninger i institutionen udøves på generalforsamlingen, hvor alle forældre og det pædagogiske personale har ret til at møde og tage ordet.

Kun forældrene har stemmeret på generalforsamlingen. Der kan afgives en stemme pr. barn.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Ethvert medlem af forældregruppen har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlinger, såfremt denne skriftligt fremsætter krav herom overfor bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen. Senest 1 uge før generalforsamlingen bekendtgøres dagsorden ved opslag i Fuglereden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt.
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling inden 2 uger, når det til behandling af et bestemt emne skriftligt forlanges af forældre til mindst 5 børn i Fuglereden.

§6

Fuglereden ledes af en bestyrelse sammensat som følger:

- Minimum 3 og op til 5 forældrerepræsentanter samt 1 suppleant - desuden kan 1-2 personer fortrinsvis med antroposofisk baggrund og uden anden tilknytning til Fuglereden, deltage i bestyrelsen uden stemmeret. Ud over de ovenstående forventes lederen altid at deltage i bestyrelsesmøderne som referent , uden stemmeret.

Forældrerepræsentanterne vælges af og blandt forældregruppens medlemmer for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Medarbejderne i Fuglereden kan deltage på bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen vælger selv sin formand blandt forældrerepræsentanterne og er beslutningsdygtig,når mindst fire medlemmer er tilstede. Bestyrelsen kan i øvrigt selv fastsætte sin forretningsorden.

Referatet fra generalforsamlingen udsendes til alle forældre. Forældrene har fra udsendelsesdato af referatet 14 dages indsigelsesret.
Bestyrelsen godkender referatet umiddelbart herefter.
Bestyrelsen ansætter og afskediger ledelsen (leder og souschef).
Lederen ansætter og afskediger Fugleredens øvrige pædagogiske personale.

Det tilstræbes at såvel leder som pædagogisk personale er uddannet efter Rudolf Steiners pædagogiske principper.

Institutionens daglige ledelse varetages af den ansatte leder.

Institutionen tegnes af og forpligtes ved underskrift af minimum 2 medlemmer af bestyrelsen.

§7

Udmeldelse skal ske med mindst én måneds varsel til den sidste i en måned. Udmeldelsesskema fås i institutionen.

§8

For Fugleredens forpligtigelser hæfter alene institutionens driftsmidler/formue.

Kan institutionen ikke tilvejebringe de nødvendige midler til driften, afvikles institutionen, og eventuelt overskud skal overgives til institutioner eller organisationer med tilsvarende formål som Fugleredens.


§9

Regnskabsåret følger kalenderåret. Fugleredens regnskab samt budgettet fremlægges på den ordinære generalforsamling.

§10

Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling når mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.
Forslag til vedtægtsændringer, der på en generalforsamling ikke har kunnet opnå det fornødne antal stemmer, men dog ikke har haft flertal imod sig, kan vedtages på en ekstraordinær generalforsamling når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer derfor.
Forslag til vedtægtsændringer skal være vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen.


SÅLEDES VEDTAGET PÅ EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLINGEN 10. MAJ 2015